سرپرست گروه سلامت محیط دانشگاه علوم پزشکی گفت

سرپرست گروه سلامت محیط دانشگاه علوم پزشکی گفتسرپرست گروه سلامت محیط دانشگاه علوم پزشکی  گفت: مردم در صورت مشاهده استفاده از ظروف فومی و پلاستیکی در آشپزخانه های مرکزی و…
فهرست